اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

عنوان: 

نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نویسنده:

فاطمه یاوری

سال نشر:

۱۳۹۶

ناشر:

نشر میزان

 

خشونت جنسی برخاسته از نابرابری جنسیتی، است. خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه، نه تنها یک سلاح جنگی، بلکه ابزار قدرت و اعمال کنترل بر زنان، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت غیر نظامی است. مقابله با خشونت و پایان دادن به آن نیز نه یک آرزوی محال است و نه فقط وظیفه برخی افراد که بر عهده همگان است و مستلزم تعهد دولت ها به مقابله با خشونت جنسی و حمایت از قربانیان خشونت جنسی و نیز همکاری و مشارکت نهادهای مدنی می باشد. نقد سازوکارهای حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی حین مخاصمه، پیش و پس از آن، مستلزم توجه به اقدامات پیشگیرانه در چارچوب نهادهای دولتی و مدنی، قواعد حمایتی موجود در حقوق بشردوستانه بین المللی و عملکرد محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم جنسی علیه زنان می باشد. کتاب حاضر به نقد حمایت های موجود در هر مقطع زمانی و ارائه پیشنهاد برای حمایت هر چه موثر تر از زنان در برابر خشونت های جنسی درمخاصمات مسلحانه می پردازد. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 3+9
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org