نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

عنوان: 

نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نویسنده:

فاطمه یاوری

سال نشر:

۱۳۹۶

ناشر:

نشر میزان

 

خشونت جنسی برخاسته از نابرابری جنسیتی، است. خشونت جنسی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه، نه تنها یک سلاح جنگی، بلکه ابزار قدرت و اعمال کنترل بر زنان، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت غیر نظامی است. مقابله با خشونت و پایان دادن به آن نیز نه یک آرزوی محال است و نه فقط وظیفه برخی افراد که بر عهده همگان است و مستلزم تعهد دولت ها به مقابله با خشونت جنسی و حمایت از قربانیان خشونت جنسی و نیز همکاری و مشارکت نهادهای مدنی می باشد. نقد سازوکارهای حمایت از زنان در برابر خشونت جنسی حین مخاصمه، پیش و پس از آن، مستلزم توجه به اقدامات پیشگیرانه در چارچوب نهادهای دولتی و مدنی، قواعد حمایتی موجود در حقوق بشردوستانه بین المللی و عملکرد محاکم کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم جنسی علیه زنان می باشد. کتاب حاضر به نقد حمایت های موجود در هر مقطع زمانی و ارائه پیشنهاد برای حمایت هر چه موثر تر از زنان در برابر خشونت های جنسی درمخاصمات مسلحانه می پردازد. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=505