اخبار یادداشت ها رویدادها پیشخوان بانک داده ها درباره ما English
مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران

مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی

مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی

عنوان کتاب: 

مسائل معاصر رویاروی دیوان کیفری بین المللی 

نویسنده:

مجموع نویسندگان

سال نشر:

۲۰۱۶

ناشر:

انتشارات بریل

 

این کتاب مجموعه ای از مقالات نویسندگان و صاحب نظران حوزه مطالعات دیوان کیفری بین المللی است که در هشت بخش تنظیم شده است که هر بخش به یکی از موضوعات دیوان با روش مطالعه موردی می پردازد. فصل های این کتاب عبارتند از: صلاحیت (وضعیت غزه)، تعهد به دستگیری (وضعیت دارفور)، نظارت، بازدارندگی و پیشگیری، جبران خسارت، تجاوز جنسی گسترده، سو گیری (وضعیت آفریقا) و دستگیری به عنوان یک موضوع کلی. 

Share
ارسال نظر (0)
ایمیل:
حاصل جمع 4+11
آخرین مطالب
           
Copyright 2014 - www.icicl.org