شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی صادر کرد: مجوز آغاز تحقیقات راجع به قضیه افغانستان

شعبه تجدید نظر «دیوان کیفری بین المللی»‌ به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا به دادستان دیوان اجازه دهد نسبت به جرایم واقع شده در قضیه جمهوری اسلامی افغانستان تحقیقات خود را آغاز کند. در آپریل سال ۲۰۱۹ میلادی شعبه دوم پیش دادرسی درخواست دادستان برای صدور مجوز تحقیقات نسبت به قضیه افغانستان را با این استدلال که اقتضای عدالت عدم تداوم تحقیقات دادستان می باشد رد نمود. دادستان از این تصمیم دادرسان شعبه پیش دادرسی تجدید نظرخواهی کرد.

در بررسی درخواست دادستان شعبه تجدید نظر احراز نمود که دادرسان شعبه پیش دادرسی در اعمال معیار «مقتضی و نفع عدالت» در بررسی درخواست دادستان اشتباه کرده اند. از منظر شعبه تجدید نظر در مرحله صدور مجوز تحقیقات دادرسان شعبه پیش دادرسی تنها می بایست صلاحیت دیوان نسبت به قضیه مورد ارزیابی مقدماتی واقع شده را بررسی نمایند. دادرسان شعبه تجدید نظر برای نخستین بار در رویه دیوان تاکید کردند بررسی قابلیت پذیرش و همچنین شرط مقتضی عدالت در هنگام بررسی درخواست دادستان برای صدور مجوز تحقیقات در حیطه نظات قضائی تعیین شده برای دادرسان نمی باشد. 

شعبه تجدید نظر علی رغم مخالفت با اختیار دادرسان شعبه پیش دادرسی برای بررسی شرط مقتضی عدالت، تفسیر و نحوه ارزیابی شعبه پیش دادرسی نسبت به این معیار را نیز مورد مخالفت قرار داد. بنابر نظر شعبه تجدید نظر در بررسی معیار مقتضی عدالت شدت جرم و منافع قربانیان می بایست مورد لحاظ واقع شود درحالیکه شعبه پیش دادرسی این معیارها را مورد بررسی قرار نداده بود.

در پایان دادرسان شعبه تجدید نظر قلمروی قضیه افغانستان را شامل جرایم جنگی مرتبط با افغانستان که در قلمروی سرزمینی کشورهای عضو دیگر واقع شده یعنی جرم بدرفتار با زندانیان افغانی توسط نیروهای اطلاعاتی امریکا دانستند. پیش از این شعبه پیش دادرسی شمول صلاحیت دیوان نسبت به این جرایم را رد کرده بود.

با احراز اشتباهات شعبه پیش دادرسی، دادرسان شعبه تجدید نظر تصمیم به اصلاح رای شعبه پیش دادرسی و صدور مجوز اغاز تحقیقات به دادستان نمودند. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=572