نشست «ظرفیت ها و روندهای جدید حقوقی برای تعقیب جنایات داعش در عراق و سوریه»

«کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران» برگزار می کند:

 نشست علمی با عنوان «ظرفیت ها و روندهای جدید حقوقی برای تعقیب جنایات داعش در عراق و سوریه» و با ارائه بحث از سوی دکتر علیرضا دیهیم ، دکتر توکل حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و محمدهادی ذاکرحسین مدیر مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران و مدرس در دانشگاه تیلبرگ هلند.

زمان: یکشنبه مورخ 12 شهریور ماه از ساعت 16 الی 18 

مکان: دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در تهرانلینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=483